Editorial board


Editor-in-Chief
WANG Shilong(王时龙)
Members
Andrew N.Baldwin, UK
Stanislaw Grzybowski, USA
Jay Lee, USA
Wenyuan Li, Canada
Koen Steemers, UK
Simon X. Yang, Canada
Sam Zhang, Singapore
LU Qiang(卢强), China  
YI Baolian(衣宝廉), China
YANG Shizhong(杨士中), China
CHEN Qingquan(陈清泉), China
ZHOU Xiaoxin(周孝信), China
ZHENG Yingren(郑颖人), China
QIAN Qihu(钱七虎), China
GU Guobiao(顾国彪), China
LEI Qingquan(雷清泉), China
XIAN Xuefu(鲜学福), China
LI Xiaohong(李晓红),China
WANG Shilong(王时龙), China
ZENG Zhong(曾忠), China
LIU Fei(刘飞 ), China
LIU Qing(刘庆), China
PAN Fusheng(潘复生), China
ZHANG Dingfei(张丁非), China
CHEN Minyou(陈民铀), China
TANG Ju(唐炬), China
LIAO Qiang(廖强), China
YIN Guangzhi(尹光志), China
XU Jiang(许江), China
WEN Yumei(文玉梅), China
WEN Zhiyu(温志渝), China
SUN Yue(孙跃), China
CHAI Yi(柴毅), China
HUANG Zongming(黄宗明) , China
LI Baizhan(李百战), China
HE Qiang(何强), China
ZHENG Huaili(郑怀礼), China
ZHANG Shengtao(张胜涛), China
ZHENG Xiaolin(郑小林), China
LIAO Xiaofeng(廖晓峰), China